SALEFORCE

  • Sales Commission & Incentive Design
    SALEFORCE
    การออกแบบแผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่ที่สนับสนุนให้ทีมขายเกิดแรงจูงใจและพฤติกรร...
    read more