ธรรมนูญ มิตรเทวินSenior Consultant

5
การศึกษา: 

–          ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ: 

–     การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
–     การประเมินบุคลิกภาพด้านภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)
–     การจัดทำรูปแบบและรายละเอียดของขีดสมรรถนะความสามารถ (Competency Modeling)
–     การออกแบบแนวทางและแผนการพัฒนาบุคลากร (Learning Development Roadmap Designing)
–     การพัฒนาและจัดการระบบทางเดินสายอาชีพ (Career Path Development & Management System)
–     การจัดการบุคลากรชั้นเลิศและการทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)

ประสบการณ์ รายนามลูกค้า และโครงการที่สำคัญ:

–     บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
–     บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
–     โรงพยาบาลบางมด
–     บริษัท กระทิงแดง จำกัด
–     บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด