ดร. ทายาท ศรีปลั่งManaging Partner

Tayat_Sriplung

การศึกษา: 

– ปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้าน พุทธจิตวิทยา
– ปริญญาโทจาก Southern Illinois University ด้าน Management Information System
– ปริญญาตรีจาก Luther College ด้าน Information System

ความเชี่ยวชาญ: 

ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน
– Change Management
– การบริหารทรัพยากรบุคคล
– การปรับโครงสร้างองค์กร
– การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
– การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPI)
– การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
– โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development)
– ระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
– ระบบการประเมินผลงาน (Performance Management)

ประสบการณ์ รายนามลูกค้า และโครงการที่สำคัญ:

– บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
– บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
– บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารแห่งประเทศไทย
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)