ดร.สุชาติ โอทัยวิเทศ
Partner

suchart-web_thenile

การศึกษา:

– ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Ohio University
– MBA จากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
– ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา การตลาด

ความเชี่ยวชาญ:

– การปรับโครงสร้างองค์กร
– การออกแบบระบบทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งเน้นผลงาน
– กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
– การสร้างระบบบริหารผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
– การสร้างแบบอธิบายความสามารถ (Competency Model)

ประสบการณ์:

รายนามลูกค้า และโครงการที่สำคัญ อาทิ
– บริษัท AIS
– บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
– UCOM
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– บริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย
– บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
– บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)
– บริษัท Central Management Group
ฯลฯ

ผู้บริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

– บริษัท แจนเซ่น ซีแลก จำกัด
– บริษัท เอเชี่ยนพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)