สมภพ คูห์วัฒนศิลป์
Senior Consultant

4

การศึกษา:

– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชินวัตร

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:

– การออกแบบวิธีการบริหารจัดการบุคลากร

– การการออกแบบโครงสร้างองค์กร

– การจัดทำบทบาทความรับผิดชอบ

– การประเมินค่างาน

– การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

– การจัดทำตัวชี้วัดผลการทำงาน

– การจัดทำรูปแบบและรายละเอียดของ Competency model ระบบประเมินผลงาน (PMS)

ระบบทางเดินสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

ประสบการณ์:
รายนามลูกค้า และโครงการที่สำคัญ อาทิ

– บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

– สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

– การรถไฟแห่งประเทศไทย

– บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

– ธนาคารออมสิน

– บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)