อัมรินทร์ พาราพิบูลย์

Amarin_kaka

 

 

การศึกษา: 

 • นักศึกษาปริญญาเอก  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , สาขา Buddhist Psychology
 • ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, Life and Dead Study
 • ปริญญาโทจาก Cardiff University, Supply chain and operation management
 • ปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด

ความเชี่ยวชาญ: 

ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน

 • การจัดการทรัพยากรบุคคลและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
 • การออกแบบโครงสร้างการออกแบบงานและการประเมินผล
 • การวางแผนกำลังคน
 • การวินิจฉัยองค์กร
 • การทำระบบประเมินผลงาน
 • การจัดทำคำบรรยายหน่วยงานและคำบรรยายลักษณะงาน

 

ประสบการณ์ รายนามลูกค้า และโครงการที่สำคัญ:

 • บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท Below The Line จำกัด
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ จำกัด
 • บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด
 • บริษัท Toyota Buzz จำกัด
 • บริษัท Wan Cosmetic จำกัด
 • บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด