บริษัทเดอะไนล์ จัดฝึกอบรมเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบปัญหาที่ต้องเผชิญและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เป็นการช่วยให้องค์กรได้เรียนรู้จากมุมมองภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้อย่างเป็นระบบภายในองค์กรของตนเอง

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชาใหม่และผู้บริหารระดับสูง จะมีชุดของหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ตอบสอง ความต้องการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเผชิญหน้ากับความท้าทาย สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรของเรา ให้ข้อมูลเชิงลึก และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในการดำเนินบริหารจัดการ

 

 1. การออกแบบงาน การประเมินค่างาน และการจ่ายค่าตอบแทน อย่างมืออาชีพ

Professional Job Description, Job Evaluation & Total Reward Design

การออกแบบงาน การประเมินค่างาน และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องการความชัดเจน และยอมรับร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดการทำงานให้ได้ผลลัพธ์และสอดคล้องกับค่าตอบแทน  หลักสูตร นี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ เรียนรู้หลักการ เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานมืออาชีพ ของการออกแบบงาน การประเมินค่างานและการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นธรรมและสามารถใช้ดึงดูดใจและรักษาพนักงานเอาไว้ได้

 

 1. กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนอัตรากำลังคน

(Strategic Workforce Planning)

จากคำถามที่ได้ยินบ่อยๆ และเป็นประเด็นที่ยังคงต้องการคำตอบตลอดเวลาขององค์กรและผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดสรรกำลังคนในหน่วยงานต่างๆให้มี จำนวนที่เหมาะสมกับเนื้องาน ควรเป็นอย่างไร และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งด้วย  หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้เข้าใจพี้นฐานของการวางแผนอัตรากำลังคน รวมทั้งเทคนิค โมเดลการคำนวณอย่างเป็นระบบเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมในการจัดสรรกำลังคนและระดับทักษะในการทำงานที่มีกระบวนการแน่นอน ไม่เกิดปัญหาในด้าน กลยุทธ์และขั้นตอนการปฏิบัติการที่ใช้คนมากกว่าที่ควรจะเป็น

 

 1. กลยุทธ์และเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรชั้นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Talent Acquisition and Recruitment)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่า บุคลากรชั้นเลิศ ( Talent ) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  ซึ่งองค์กรต้องค้นหาคนที่ใช่จริงๆ ให้คุ้มค่ากับการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรชั้นเลิศที่เหมาะสมตรงกับงานและสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร ในการตัดสินใจว่าจ้าง ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดแรงงานที่บุคลากรชั้นเลิศเป็นที่ต้องการตัว

 

4.    การออกแบบและบริหารแผนค่าตอบแทนจูงใจทีมขายให้สร้างยอดขายตามเป้า

(Designing & Implementing Sales Incentive Program for Results)

การสร้างธุรกิจให้เติบโต การสร้างยอดขายจากฝ่ายขายเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ ดังนั้นการดูแลทีมงานขายจึงต้องมีค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจเป็นที่ยอมรับ สร้างแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจ และ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป  ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่สำคัญในเรื่องค่าตอบแทนจูงใจทีมขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่ากิจกรรมการขายจะดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทีมงานขาย  โดยมีหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ระบบ “Commission-Based” ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิม ที่คุ้นเคยมากที่สุดไปจนถึงระบบโควต้าซึ่งมีความสลับซับซ้อน

 

 1. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการออกแบบระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

(Professional Performance Management and Pay-Based in Practice)

ระบบที่สำคัญที่สุดระบบหนึ่งภายในองค์กร ที่จะใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างเติบโตต่อเนื่อง คือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ ( Performance Management)  หลักสูตร นี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจ และ ระดับหัวหน้างานขึ้น ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่สำคัญในเรื่องระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การวัดผลรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้แนวคิดและวิธีปฏิบัติจากการกำหนดตัวชี้วัดและสูตรต่างๆเพื่อนำไปใช้บริหารจัดการ ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และ บุคคล

 

 1. การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับพนักงานต่างประเทศ

(Compensation & Benefits Management for Expatriate)

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการว่าจ้าง ผู้บริหารและพนักงานต่างประเทศเข้ามาร่วมทำงานมากขึ้น ซึ่งมีการรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากคนไทย  ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าร่วมสัมนาได้มี ทักษะที่จำเป็น เพื่อบูรณาการ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิคและ ความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับพนักงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 1. จิตวิทยาการโค้ช

(The 20 Skills of Effective Coaching)

การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรนั้นมีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาอยู่หลายเครื่องมือด้วยกัน เครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการ Coach เพราะการ Coach เป็นการปลูกฝัง พื้นฐานของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจกันมากขึ้นอีกทั้งช่วยกันนำพาองค์กรเข้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันด้วย หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การ Coach มากกว่า 20 ปี จากกรณีศึกษาที่หลากหลายและเป็นสากล พร้อมโครงสร้างแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

 

 1. การบริหารจัดการบุคลากรชั้นเลิศและวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์

(Strategic Talent Management and Succession Planning)

จากสภาวะที่ผู้บริหาร ระดับสูงที่ต้อง เผชิญปัญหา การบริหารจัดการบุคลากรชั้นเลิศ (Talent) ในประเด็นต่างๆเช่น การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การดูแลรักษา บุคลากรชั้นเลิศ  และการพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วย ให้ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้, เข้าใจในวิธีการกำหนดกระบวนการและ โครงสร้าง  สามารถระบุ การพัฒนาและการ สร้างแรงจูงใจ สำหรับกลุ่มบุคลากรชั้นเลิศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

 

 1. การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ: การสร้าง โมเดลและการประยุกต์ใช้ในงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

(Competency Development: Competency Modeling and its Applications in HRM)             

การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development ) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กร และใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการบุคลากร หลักสูตร จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รู้หลักการ วิธีการ พัฒนาโมเดล เพื่อสร้าง สมรรถนะขีดความสามารถ โดยจะมีตัวอย่าง ให้และ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ฝึก ร่างตัว โมเดล  รวมไปถึงรู้แนวทางและหลักการที่จะนำ เรื่อง กรอบสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Framework) ไปใช้งาน ในเรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และ การจ่ายผลตอบแทน (Payment)  เป็นต้น

 

10.     เทคนิคการสัมภาษณ์ตามสมรรถนะขีดความสามารถ

(Competency Based Interview: Effective Interviewing Techniques)

การประเมิน สมรรถนะ ขีดความสามารถ  ด้วยการสัมภาษณ์  ที่อ้างอิง เหตุการณ์ และ พฤติกรรม สามารถเป็นหนึ่งใน การพยากรณ์ ที่ดีที่สุด และช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้คนตามที่คาดหวัง  หลักสูตรนี้จึงได้ ถูกออกแบบมาเพื่อ สอน วิธีการเข้าร่วม สัมภาษณ์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้มีส่วนร่วม เป็นอย่างมาก กับ การเล่น บทบาท การอภิปรายกลุ่ม และการปฏิบัติ อย่างเข้มข้น ในการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์

 

 1. การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

(Organizational Culture Change: The Development of Business-Driven)

หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของทุกองค์กร คือการทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้อง กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร  หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ ผู้เข้าร่วมสัมนา มีความเข้าใจ ในแนวคิด พื้นฐานของเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร และเข้าใจขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการภายในซึ่งจะนำไปสู่ ภาพที่ประสบความสำเร็จ ขององค์กรตามที่คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้

 

 1. กุญแจความสำเร็จในการออกแบบโครงสร้างองค์กรและนำไปดำเนินการ

(Key to Success in Organization Design & Implementation)

พื้นฐาน ของการออกแบบโครงสร้างองค์การและการ ดำเนินงานเป็น ความท้าทายที่สำคัญ ที่ต้องเผชิญสำหรับผู้นำองค์กร ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในการออกแบบ และดำเนินการ ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักสูตรนี้จะ มีวิธีการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และ เชื่อถือได้เพื่อ ให้แน่ใจว่า การออกแบบโครงสร้างองค์กร สนับสนุน กลยุทธ์ ขององค์กร  รวมไปถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรแล้วมีการวางแผนที่ดี เพื่อการบริหารจัดการ ปัญหา เรื่องคน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 

 

 1. การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

(Managing Change in an Organization)

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่า โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีแนวโน้ม ที่จะอยู่รอด และสามารถเจริญเติบโต ในตลาดโลกได้ต้องเป็น องค์กรที่ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดย มีความยุ่งยากน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการ จัดการกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจึงได้กลายเป็นสิ่งสำคัญแต่เข้าใจและทำได้ยาก หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนา ความสามารถ ให้กับ ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ได้เข้าใจและมี แนวคิด หลักการ สำหรับการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างทันสถานการณ์

 

 1. ค้นพบเคล็ดลับ GEN Y คลื่นลูกใหม่ขององค์กร

(Rock Your Business with GEN Y)

ยุคสมัยที่คนหลายรุ่นมีความสัมพันธ์หรือทำงานร่วมกัน รุ่น/ยุคที่กำลังมาแรงและถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมคือ ยุคของคนเจนวาย (Generation Y) องค์กรหลายๆ องค์กรได้พบกับความท้าทายจากกลุ่มคนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง  โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทั้งตัวบุคลากรในยุคเจนวาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการคำนึงถึงความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความสามารถและการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างและการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ เพื่อเป็นให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็นมืออาชีพและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

 

 1. ค้นพบและลดช่องว่างระหว่างวัย

 (Bridge The Generation Gap)

ในสังคมการทำงานปัจจุบันนี้ ปัจจัยที่มีความสำคัญและถือเป็นความท้าทายที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่เรื่องของช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) เนื่องจาก ในสังคมการทำงานปัจจุบันนี้จะประกอบไปด้วยหลายวัย ดังนั้นความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคนจึงส่งผลโดยตรงกับการทำงานและผลการดำเนินงาน  การผสมผสานระหว่าง ความรู้และความเข้าใจกลุ่มคนในวัยต่างๆ ตลอดจนศาสตร์การกระตุ้นการทำงานของสมองและการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใต้สำนึก จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้ท่านได้ค้นพบกับการออกแบบวิธีการทำงานและใช้ชีวิตกับกลุ่มคนต่างวัย ในสไตล์ของตัวเอง ซึ่ง ถูกขับเคลื่อนโดยโมเดลชื่อว่า “ FIDA”

how can we help you?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร