SALEFORCE

 

Definition:

การออกแบบแผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่ที่สนับสนุนให้ทีมขายเกิดแรงจูงใจและพฤติกรรมในการทำงานใหม่ตามที่องค์กรคาดหวังพร้อมกระตุ้นให้เกิดยอดขายที่สูงขึ้น

 

Benefits:

1.แผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่จะกระตุ้นให้ทีมขายมีพฤติกรรมการทำงานใหม่ตามที่องค์กรคาดหวัง

2.องค์กรจะได้รับแผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่ที่กระตุ้นให้ทีมขายเกิดแรงจูงใจและสร้างยอดขายให้สูงขึ้น

 

Standard features:

– การกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง

– การออกแบบรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการขายที่กระตุ้นให้ทีมขายเกิดแรงจูงใจ

 

Highlighted features:

การออกแบบแผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่จะมีการทำแบบจำลองเปรียบเทียบกับแผนการจ่ายฯในปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลจริงในอดีต เพื่อให้เห็นว่าหากทีมขายยังคงพฤติกรรมการทำงานแบบเดิมจะส่งผลอย่างไร และหากเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะส่งผลต่อค่าตอบแทนการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

 

Deliverables:

– แผนการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหม่

– Spreadsheet คำนวณการจ่ายค่าตอบแทนการขาย

how can we help you?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร