การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการย้อนรอยอดีตชาติบำบัดตามแนวจิตวิทยาบูรณาการ

infothenile26-05-2559

 
การย้อนรอยอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy หรือ PLRT)

เป็นการบำบัดจิตใต้สำนึกแบบหนึ่งที่ได้ผลดีโดยการใช้ชุดภาษาพูดเพื่อน้อมนำจิตสำนึกของบุคคลกลับไปในจิตใต้สำนึกของตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกับต้นเหตุของปัญหาชีวิตในปัจจุบัน สิ่งที่นักจิตวิทยาค้นพบก็คือเมื่อมนุษย์ได้กลับไปมีประสบการณ์ซ้ำ (Re-experiencing or Re-living) ในต้นเหตุของปัญหาและได้รับการบำบัดในระดับจิตใต้สำนึกที่ถูกต้องแล้วปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกายหรือทางใจหรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันก็จะลดลงไป

 ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น สภาวะการเก็บกดในจิตใต้สำนึก (Repression) มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา การเก็บกดมีหลายประเภทและก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เช่น ทำให้เราเป็นคนก้าวร้าว ทำให้เราเป็นคนหดหู่ ทำให้เราเป็นคนนอนไม่หลับเป็นต้น   PLRT สามารถเข้าไปปลดปล่อยพลังงานเก็บกดดังกล่าวนี้ในระดับจิตใต้สำนึกได้ สภาวะการปลดปล่อยสภาวะเก็บกดในจิตใต้สำนึก (Abreaction) ส่งผลต่อ การลดลงของปัญหาคุณภาพชีวิตได้โดยตรง

 

คุณภาพชีวิต

หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกมีความสุข (Sense of Well-being) ซึ่งมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจในแต่ละด้านของชีวิตอันประกอบด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า PLRT สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้นได้

 

จิตสำนึกในคุณธรรม

หมายถึง สภาวะรู้ผิดชอบชั่วดี ซึ่งสะสมอยู่ในจิตสำนึกของแต่ละคน นอกจากนี้สภาวะจิตสำนึกในคุณธรรมนี้ก็มี สะสมในจิตใต้สำนึกเช่นกัน สำหรับคนทุกคนนั้นความทรงจำจะเก็บทั้งสภาวะความคิดผิดและการไร้ศิลธรรมด้วยอันเป็นผลจากการเรียนรู้และการจดจำจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

ผลการวิจัยพบว่า PLRT ส่งผลพัฒนาการ “จิตสำนึกในคุณธรรม” เนื่องจากชุดภาษาที่ใช้ใน PLRT จะมีการผสมผสานหลัก พรหมวิหารธรรม คือความเมตตาและความกรุณาต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึงการสร้างมุทิตาจิตต่อคนอื่นทำให้จิตใจหายจากความอิจฉาริษยา และการอุเบกขาในเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตในระดับจิตใต้สำนึกด้วย