business-math_118287_large

 

Definition:
การศึกษาและออกแบบขอบเขตและที่แจกแจงในแต่ละฟังก์ชั่น(ฝ่าย/แผนก) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือกลยุทธิ์ขององค์กร เพื่อให้งานทุกสิ่งที่สำคัญมีผู้ดูแลตามฟังก์ชันอย่างครบถ้วน

 

Benefits:
  1. ทำให้ทราบบทบาทความรับผิดชอบงานขององค์กรในทุกฟังก์ชั่น
  2. เป็นพื้นฐานการปรับโครงสร้างองค์กรและกำลังคนที่เหมาะสม
how can we help you?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร