July-2016-Newsletter-Image

 

Definition:

การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานซึ่งบ่งบอกถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่คาดหวังของแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

 

Benefits:

1.พนักงานได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานของตนได้อย่างชัดเจน

2.บริษัทมีตำแหน่งงานมาตรฐานในการอ้างอิงเพื่อรับสมัครพนักงานใหม่ หรือการเปรียบเทียบค่าคอบแทนในตลาดแรงงาน

3.มีความชัดเจนในการแบ่งงาน และการติดตามงาน

 

  • การทบทวนความเหมาะสมของ JD ในปัจจุบัน
  • การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานที่ระบุความรับผิดชอบที่ชัดเจน
how can we help you?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร