บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรสมัยใหม่ 6 ประการ

CredibleActivistHr

 

ปรมาจารย์ด้าน HR คือ Professor Dave Ulrich แห่ง University of Michigan ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมัยใหม่ว่า มี 6 ประการที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ

1) เป็นผู้ปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (Credible Activist)

2) เป็นผู้สร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กร (Cultural & Change Steward) 

3) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Ally) ส่งเสริมการให้คุณค่าทางความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร

4) เป็นผู้บริหารที่มากความสามารถและร่วมออกแบบกำหนดทิศทางขององค์กร (Talent Manager/Organization Designer)

5) เป็นผู้สร้างกลยุทธ์องค์กร (Strategic Architect) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

6) เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Operational Executor) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปในระบบการทำงานเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

Cr. Professor Dave UlrichLeave a Reply