องค์ประกอบเพื่อสร้าง Mindset คนไทยยุค 4.0

Content-info2560-06-19

 

วันนี้ผมขอมาเล่าต่อจากบทความคราวที่แล้ว (ความสามารถ 6 ระดับเพื่อการพัฒนาคน) ถึงวิธีการสร้างให้เกิด Growth  Mindset และทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมผ่านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคนไทยยุค 4.0 โดยได้ยกตัวอย่างว่า องค์ประกอบสำคัญแรกคือหัวหน้า ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่จะต้อง เป็นคนสร้างสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นมา รวมทั้งต้องแสดงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง Growth Mindset ผ่านคำพูดหรือการกระทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคลากรหรือคนในองค์กร

สำหรับองค์ประกอบอื่นๆที่ต้องสนับสนุน  ผมขอเสนออีก 3 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ สภาพแวดล้อมของบรรยากาศทางกายภาพภายในบริษัทหรือองค์กร ,รูปแบบการทำงาน และสุดท้ายคือระบบการบริหารจัดการและพัฒนา โดยผมขอขยายความดังต่อไปนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของบรรยากาศทางกายภาพภายในบริษัทหรือองค์กร จะต้องเน้นไปที่ลักษณะของการสร้างบรรยากาศของการ “ไม่ต้องอยู่ในกรอบ”  แสดงให้ได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากคำว่า ออฟฟิส สำนักงานในแบบเดิมๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนในบริษัทหรือองค์กรได้ใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและคุ้นเคยกับการสร้างการเรียนรู้ไม่มากก็น้อย
  • องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการทำงาน ต้องไม่ใช่แบบตามลำดับชั้น มีหลายขั้นตอน เน้นไปที่การทำงานที่เปิดใจให้กันในการทำงาน คุยกันด้วยเหตุผล  รู้จักเชื่อมโยง ความร่วมมือร่วมใจกัน และมีการเกื้อกูลและแบ่งปันกัน ลดความเป็นพวกเขา พวกเรา เพื่อทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในการสร้างผลงาน
  • องค์ประกอบที่ 3 ระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร เน้นไปที่ออกแบบระบบการประเมินผล และ การให้ผลตอบแทนที่ส่งเสริมให้คนแสดงพฤติกรรม “เรียนรู้ตลอดเวลากับเทคโนโลยี”, “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์” และ “รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดจากของเดิม”  ซึ่งเป็นการบ่งบอกของการเป็นคนที่มี Growth Mindset รวมถึงหาวิธีการพัฒนาให้บุคลากรในบริษัทหรือองค์กร มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ และสร้างการชมเชยหรือนำคนที่ทำได้ยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง

ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้รวมกับองค์ประกอบที่ได้นำเสนอไปเมื่อบทความคราวที่แล้วคือตัวผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตาม จะต้องทำไปพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างให้เกิด Growth Mindset ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปได้

ถ้าบริษัทหรือองค์กรทำได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ก็มีความเชื่อได้ว่าจะสามารถทำให้บุคลากรเกิดการสร้าง Growth Mindset และแสดงพฤติกรรมที่สมกับการเป็นคนไทยยุค 4.0  เกิดขึ้นได้

ผมขอฝากบทความนี้ไว้ให้แต่ละท่านได้กลับไปคิดทบทวน และกลับมาเริ่มต้นการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อก้าวไปเป็นคนไทยยุค 4.0 ในอนาคตอย่างแท้จริงนะครับ

 

โดย คุณ ธรรมนูญ มิตรเทวิน  (ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ จำกัด)Leave a Reply