ความสามารถ 6 ระดับเพื่อการพัฒนาคน

Content-info2560-15-06

 

จากการได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ที่มีการนำเสนอว่า “ศักยภาพและประสิทธิภาพของคนในชาติ” จะมีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ ประเด็นที่น่าสนใจคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ ตัวเรา ทีมงาน  หรือพนักงานในองค์กรของเรามีศักยภาพและประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรืออยู่ในระดับใด

ตามหลักการของคนที่อยู่ในสายงานพัฒนาบุคลากรจะมีตัวช่วยในการวัดศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Competency”  หรือสมรรถนะความสามารถ ซึ่งจะมีการวัดระดับ ตามหลักทฤษฎี Bloom’s Taxonomy ที่เกิดจากงานวิจัยของ Dr. Benjamin Bloom ในปี 1956 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แยกแยะระดับขั้นของความสามารถจากขั้นที่ง่ายสุดไปสู่ระดับขั้นที่ซับซ้อนสุดเป็น 6 ระดับ ซึ่งใช้กันจนมาถึงปัจจุบันนี้

และเพื่อให้จำง่ายผมขอใช้ชื่อเรียกความสามารถทั้ง 6 ระดับนี้ได้แก่ “ รับรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ ต่อยอด ผสมสร้าง ก่อร่างใหม่” ซึ่งในแต่ละระดับมีการอธิบายความหมายดังต่อไปนี้

  • ระดับ 1 รับรู้  เป็นความสามารถของการจำเก่ง ท่องได้เยอะ รู้มาก แต่ก็ยังไม่ได้ใช้สิ่งที่รับรู้ไปทำประโยชน์อะไรต่อ เปรียบเสมือนได้แค่เป็น ความสามารถในการเป็นคลังเก็บข้อมูลเท่านั้น
  • ระดับ 2 เข้าใจ เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจ เห็นภาพความเชื่อมโยงทั้งหมดของชุดความรู้ หรือ ข้อมูลที่เก็บไว้แต่ก็ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรในการทำงานเช่นกัน
  • ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ เป็นความสามารถในการเอาความรู้และประสบการณ์ที่เรียนรู้มาใช้ประยุกต์ในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการ
  • ระดับ 4 ต่อยอด เป็นความสามารถในระดับที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ประกอบกับประสบการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต มาปรับปรุงเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือความสามารถในการทำงานใหม่
  • ระดับ 5 ผสมสร้าง เป็นความสามารถในการนำองค์ความรู้ใหม่จากภายนอก มาประยุกต์ร่วมกับองค์ความรู้เดิมมาประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ระดับ 6 ก่อร่างใหม่ เป็นความสามารถการสร้างองค์ความรู้ใหม่อันได้จากการทดลองทำจนเกิดผลสำเร็จ โดยอิงความรู้เดิมบางส่วนเท่านั้น และได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นการล้มล้างความรู้เดิม

จากความสามารถทั้ง 6 ระดับนี้ อยากให้แต่ละท่านได้ลองประเมินตัวเรา ทีมงาน  หรือพนักงานในองค์กรของเราในแต่ละเรื่องที่เราสนใจว่า ความสามารถในเรื่องเหล่านั้นอยู่ในระดับไหน เพื่อที่จะได้หาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่ใครๆต้องการนะครับ

 

โดย คุณ ธรรมนูญ มิตรเทวิน  (ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ จำกัด)

 Leave a Reply