ความเสี่ยงของการควบรวมกิจการหรือ Merger Acquisition (M&A) ตอนที่ 1

Content-info2559-05-08s

ความเสี่ยงของการควบรวมกิจการเกิดจากบริษัทผู้ทำการซื้อหรือควบรวมยังขาดประสบการณ์ในการซื้อและการควบรวมกิจการอย่างได้ผล ทำให้

  1. ระยะเวลาการคืนทุนไม่มีความแน่นอน มีโอกาสล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้
  2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทั้ง2 บริษัทต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจกรรม M&A อย่างมาก
  3. วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันทำให้ช่วงการ Implementation ประสบผลสำเร็จได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ M&A ข้ามชาติและภูมิศาสตร์
  4. สาเหตุที่ทำให้การควบรวมกิจการไม่ได้ผลเต็มที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่น กระบวนการทำ Due Diligence ที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ หรือขาดการจัดการที่ดี และบ้างก็เชื่อว่าเกิดจากการที่บริษัละเลยที่จะใส่ใจความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ของบริษัท

Content-info2559-05-08-2s

ขณะที่หลายๆ บริษัทได้นำเอากลยุทธ์ การปฏิบัติการ และ ระบบต่างๆ มาประกอบในการทำ M&A แต่องค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จที่มักถูกมองข้ามอยู่เสมอได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลากร ทั้งนี้ การนำฝ่าย HR เข้าไปร่วมในกระบวนการทำ M&A ตั้งแต่เริ่มแรก จะมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันโครงการไปสู่ความสำเร็จ

คำถามคือ HR ควรเข้าไปสวมบทบาทใด ? และ HR จะมีอิทธิพลอย่างไรต่อกระบวนการทำ M&A?

 

HR Due Diligence

การที่ HR ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ Due diligence ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการ จะช่วยให้บริษัทสามารถค้นพบภาระทางการเงินแฝงและสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ ค่าตอบแทนการทำงาน และเงินบำนาญแก่พนักงาน นอกจากนี้ HR ยังจะมีโอกาสได้ทบทวน/พิจารณาแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป้าหมาย รวมไปถึงได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ทางการสื่อสาร วิธีการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการจัดการในแง่ปฏิบัติการในบริษัทนั้น ๆ อีกด้วย

การมีโอกาสนำเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการด้านกำลังคนมาพิจารณาแต่เนิ่นๆ เช่นนี้ อาจช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการทำ M&A หรือระงับการดำเนินการไว้เพียงเท่านั้น ซึ่งหากองค์กรตัดสินใจดำเนินการต่อ องค์กรก็จะสามารถพัฒนาแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศรวมกิจการอย่างเป็นทางการอีกด้วย

 

(Leadership & Speed)

องค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการทำ M&A นั้น ได้จัดตั้งทีมงานหลัก (Core Integration Team) ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล CEO และ CFO รวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายอื่นๆ โดยทีมงานนี้ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น ภายในช่วงเวลา 2-3 วันที่มีการประกาศรวมกิจการ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันในการตรวจสอบดูแล อำนวยความสะดวก และผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมไปถึงงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากทีมงานระดับจัดการที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นทุ่มเทแล้ว ความรวดเร็วยังเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในการทำ M&A ให้กับองค์กร การดำเนินการอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความกังวลใจของพนักงานที่มีต่ออนาคตของตนเอง ยิ่งบริษัทสามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอนาคตการทำงานและตำแหน่งงานแก่พนักงานได้รวดเร็วเท่าใดก็จะยิ่งส่งผลดีเท่านั้น พนักงานจะทราบได้จากสิ่งที่องค์กรปฏิบัติว่า องค์กรพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และพนักงานยังจะได้เรียนรู้ด้วยว่า บุคคลที่จะได้รับการเสนอตำแหน่งคือบุคคลที่มีคุณภาพ กล่าวโดยสรุป โครงสร้างองค์กรใหม่ การตัดสินใจด้านตำแหน่งงาน รวมถึงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับล่าง ควรดำเนินการแล้วเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากประกาศรวมกิจการ (กรณีการรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จกรณีหนึ่ง สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายใน 9 สัปดาห์ของการประกาศรวมกิจการ หรือก่อนกำหนดถึง 2 เดือน)

 

Merger Integration

งาน HR นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนเตรียมการสำหรับ due diligence แล้ว ยังมีความสำคัญต่อกระบวนการหลังจากการทำ due diligence ด้วย

 

Communications

ประเด็นที่พนักงานกังวลใจในช่วงการทำ M&A คือ

  1. “บริษัทเรากำลังจะถูกขายให้กับบริษัทอื่น”
  2. “พวกเราหลายคนกำลังจะถูกเลิกจ้าง” เป็นต้น

เหล่านี้คือถ้อยคำที่มักถ่ายทอดระหว่างพนักงานด้วยกันภายในห้องกาแฟ หรือบนโต๊ะอาหารในช่วงพักกลางวัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พนักงานได้รับข้อมูลผ่านการบอกเล่าแบบปากต่อปาก

การจะส่งข่าวสารให้เข้าถึงตัวบุคคลโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงดำเนินการรวมกิจการ จำเป็นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้องสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ข่าวลือจะไม่กลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้สื่อสารกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาจช่วยให้ประเด็นที่เคยเป็นเรื่องกังวลใจของพนักงานถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการรวมกิจการก็ได้

เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรอาศัยการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและทีมงานเฉพาะกิจเพื่อการรวมกิจการ โดยอาจใช้การหารือโดยการพบปะกัน หรือ อาศัยการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

โดย  ดร. ทายาท   ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัดLeave a Reply