การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning)

10-4-2560

 

มีประเด็ดที่น่าสนใจเมื่อนำไปปฏิบัติจริงดังต่อไปนี้

  • พนักงานและผู้บริหารส่วนหนึ่งจะมีความเข้าใจมากขึ้นในวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการทำ

Succession Planning ให้ประสบความสำเร็จ

 

  • องค์กรจำนวนมากขึ้นมีระบบการสืบทอดงาน (Succession Planning) ที่อิงผลการประเมินผลงานและ

Competency จึงมองว่าระบบการสืบทอดงานเป็นการต่อยอดระบบการพัฒนาบุคลากรจากระบบงานพื้นฐานที่ตน

มีอยู่แล้ว

 

  • ปัญหาใหญ่ๆ ในการนำระบบการสืบทอดงาน (Succession Planning) มาใช้ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบ

งาน แต่พบว่าปัญหาใหญ่กลับไปอยู่ที่โค้งสุดท้ายตอนเลื่อนคนขึ้นประจำตำแหน่ง องค์กรก็มักมี “คนในใจ” มานั่งใน

ตำแหน่งที่หน่วยงานบุคคลอุตส่าห์ปั้นคนมาหลายปี

 

  • อีกปัญหาหนึ่งคือ หลายบริษัทจัดทำโครงการแผนสืบทอดตำแหน่ง แบบจัดงาน เกมโชว์ คือมีการประกาศ

รายชื่อผู้เป็น Successor ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ทราบและระบุคู่แข่งแบบเปิดเผยอีกด้วย จึงเหมือนกับรายการ The

Weakest Link จึงเกิดอีกบรรยากาศในการทำงานที่ไม่ค่อยจะสามัคคีในการทำงานนัก

 

แนวทางการพิจารณาปัญหา

ผู้บริหารไม่เลือกคนที่มีคะแนนสูงสุดมาจากหลายสาเหตุ คือ

1.เลือกคนที่ได้คะแนนน้อยกว่า เนื่องจากผู้บริหารมีความสนิทสนมกับคนในอันดับรองๆ มากกว่า

2.เลือกคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าและเก่งน้อยกว่า เพราะผู้บริหารจะได้ควบคุมและสั่งการ Successor คนใหม่ได้

 

ปัญหาที่ตามมาคือ

1.คนที่ได้คะแนนสูงกว่า (และรู้ว่าตนได้คะแนนสูงกว่า)ก็จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจและหางานใหม่ในไม่ช้า

2.คนที่เก่งเกินไปและไม่คิดลาออก ก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เพราะคิดว่าผลงานไม่ใช่ปัจจัยในการเติบโตใน

องค์กรนี้

 

ทางป้องกันและแก้ไข

1.อาจหลีกเลี่ยงการบริหารโครงการ SuccessionPlanning แนวเกมโชว์หรือ Event เพราะระบบนี้น่าจะมี

ความเป็นส่วนตัวของผู้เป็น Candidate ในระดับหนึ่ง

2.การไม่เป็นเกมโชว์ยังแก้ปัญหาการเสียหน้าและหมดกำลังใจได้อีกด้วย ถ้าตนไม่ได้รับการคัดเลือกบรรจุตำแหน่ง

3.หน่วยงานบุคคลควรจัดให้ Candidate กับการคัดเลือกได้มีความใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มาก

4.ให้ความสำคัญกับ “เคมี” หรือ “Chemistry” ที่ตรงกันให้มากขึ้นกว่าเดิม

 

ผู้เขียนไม่ได้สนับสนุน “ระบบประจบประแจง” แต่ผู้เขียนสนับสนุนให้ Successor ต้อง “เก่งทั้งงานและเก่ง

ทั้งคน” และคนสำคัญคนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือ “หัวหน้า” ของเรานั่นเอง

 

Cr. ดร. ทายาท  ศรีปลั่งLeave a Reply