การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0 ตอนที่ 2

Content-info2559-11-30

 

จากบทความครั้งที่แล้วที่เขียนถึงสถานการณ์ “ประเทศไทย 4.0” ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านรวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และ ในมุมขององค์กร ให้เป็นบุคลากรสมัยใหม่ โดยทักษะที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยทักษะหลักที่สำคัญ 5 ด้านที่เสนอคือ 1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) 2.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 3.ทักษะด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) 4. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 5.ทักษะด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ตามที่ได้เล่ารายละเอียดไปแล้วนั้น

 

ในตอนนี้ขอเริ่มด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านที่ 1 คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงทักษะด้านนี้กันมานานแล้ว บางองค์กรใช้เป็นเรื่องหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจกันเลยทีเดียว สำหรับทักษะด้านนี้เราควรเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาด้วยการสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีบุคลิกลักษณะแบบใด สามารถเป็นคนที่มีทักษะด้านนี้ได้ขนาดไหน  ซึ่งผลจากแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาพบว่าคนที่มีบุคลิกลักษณะชอบคิด ชอบทำอะไรใหม่ๆ และกล้ายอมรับความผิดพลาด ไม่กลัวความล้มเหลว ยอมรับคำวิพากษ์ วิจารณ์แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข จะมีโอกาสฝึกฝน พัฒนาและเกิดทักษะด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ดังนั้น องค์กร หรือ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากร หรือตัวท่านเอง อันดับแรกต้องตรวจสอบก่อนว่าบุคลากรในองค์กรหรือตนเองมีบุคลิกลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมากน้อยขนาดไหน ก่อนที่จะพัฒนาทักษะด้านนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่า อะไรสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เราแสดงบุคลิกลักษณะเหล่านี้ หรือ อะไรเป็นอุปสรรคฉุดรั้งไม่ให้เราแสดงบุคลิกลักษณะเหล่านี้ จากนั้นหาวิธีเสริมแรงกระตุ้น หรือ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคเหล่านี้ออกไป เพื่อให้เราได้แสดงบุคลิกลักษณะเหล่านี้บ่อยๆจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย ซึ่งถ้าทำได้ตามนี้ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือ สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านนี้ ยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรที่ต้องการสร้างให้เรื่องการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการอบรมให้มีความรู้ สร้างวิธีทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ให้นำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงานประจำวัน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ช่วยการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นต้น

 

จะสังเกตเห็นได้ว่าทักษะด้านนี้ เราทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแค่เรารู้จักตนเอง ริเริ่มที่จะหาวิธีสร้างนิสัย และเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมการฝึกฝนและพัฒนา ซึ่งถ้าเราสามารถทำตามได้แบบนี้ตัวเราก็จะเริ่มมีทักษะด้านที่ 1 นี้สำหรับการเป็นบุคลากรสมัยใหม่ของหน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนประเทศไทย 4.0 แล้ว

 

 

โดย  คุณธรรมนูญ  มิตรเทวิน ( ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ )Leave a Reply