ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยกับปัญหาด้านจัดการและพัฒนาบุคลากร

Content-info2559-11-25

 

จากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในฐานะหน่วยธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยออกนโยบาย รวมทั้ง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการเดิมที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันผ่านโครงการ SMEs Turn Around หรือ SMEs Spring Up ผ่าน กรมส่งเสริมอุตสาหรรมเป็นต้น

 

มีข้อสังเกตที่ได้พบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทย หนึ่งในเรื่องที่สำคัญนั่นคือปัญหาด้านการจัดการและพัฒนาบุคลากร  โดยผลสรุปจากหลายๆสถาบันพบว่าปัญหาด้านนี้ที่พบหลักๆส่วนใหญ่มี 4  เรื่อง ด้วยกันได้แก่

1. พนักงานหรือบุคลากรลาออกบ่อยและไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งๆเอาไว้ได้

2. พนักงานขาดแรงจูงใจ ไม่รักษาระเบียบวินัยในการเข้าทำงาน

3. พนักงานไม่สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ได้ทันหรือมีความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อการทำงาน และ

4. พนักงานไม่ได้รับรู้ถึงทิศทางองค์กร ทำให้ไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้า

 

ก็ต้องบอกว่าปัญหาด้านการจัดการและพัฒนาบุคลากร  ทั้ง 4 เรื่องนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถแก้ไขได้โดยขอแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานให้กับธุรกิจ SMEs เหล่านี้  มี 2 สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้คือการสร้างบุคคลต้นแบบ และ การสร้างระบบที่ชัดเจน โดยขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุคคลต้นแบบนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งในความหมายนี้คือตัวเจ้าของกิจการนั่นเอง ต้องแสดงออกในการปฏิบัติตัวที่ดีรวมทั้งทำงานใกล้ชิดในฐานะบุคคลต้นแบบ ให้พนักงานได้เห็น เพราะต้องยอมรับว่า ถ้าเราต้องการรักษาพนักงานที่เก่งๆ ไว้ นอกจากเรื่องเงินแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องการเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการได้ทำงานกับเจ้าของกิจการด้วย ซึ่งถ้ามีความกังวลว่าถ้าคนเหล่านี้เก่งแล้วจะไปเปิดกิจการแข่ง ก็ขอเสนอมุมมองใหม่ว่าให้ไปเปิดกิจการในฐานะพันธมิตรร่วมธุรกิจแทน จะเป็นประโยชน์มากกว่า

สำหรับเรื่องการสร้างระบบที่ชัดเจน ในความหมายนี้คือการเขียนโครงสร้างองค์กรที่ชัด คำอธิบายบทบาทความรับผิดชอบ เกณฑ์การประเมินผลงาน และโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า รวมทั้งวิธีการที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ตัวผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการเอง อาจมองว่าไม่สำคัญเพราะคิดว่าเป็นบริษัทเล็กๆ มีไม่กี่คนไม่จำเป็นต้องมีระบบก็ได้ แต่ขอให้ลองกลับมามองในมุมของลูกจ้างหรือพนักงานดูบ้างว่า ใครจะอยากอยู่บริษัทที่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วมองไม่เห็นอนาคตของตนเอง หรือไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนจากผลงานอะไร

หวังว่าบทความที่ได้แลกเปลี่ยนนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ภาครัฐคาดหวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยต่อไป ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

 

 

โดย  คุณธรรมนูญ  มิตรเทวิน ( ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ )Leave a Reply