เจาะลึกการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เตรียมรับมือ AEC ตอนที่ 1

Content-info2559-11-18

 

พอเริ่มเศรษฐกิจใหม่ เดือน ม.ค. 2559 ผู้เขียนและท่านผู้อ่านก็จะได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในแวดวงการบริหารงานบุคคลก็มีความตื่นตัวมากไม่น้อยกว่าในแวดวงอื่นๆ เลย

ความจริงแล้วหลักการของเออีซีในด้านแรงงานนั้น เป็นหลักการที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพราะต้องการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่ม Skilled Labor คือกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ
ได้อย่างอิสระมากขึ้น ขณะที่กลุ่ม Unskilled Labor หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้น ไม่ใช่ประเด็นที่เออีซีให้ความสนใจ

ดังนั้น บุคลากรใดที่มีความสามารถด้านภาษาต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีความคล่องตัวที่จะทำงานต่าง
ประเทศได้ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้มข้น ประการสุดท้ายมีความสามารถปรับตัวกับวัฒนธรรม
และกฎระเบียบใหม่ๆ ได้ ก็จะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ได้ประโยชน์จากการเปิดแรงงานเสรีของเออีซีนี้

ในบทความนี้ ก็จะเน้นการเตรียมตัวจ้างคนที่มีทักษะหรือ Skilled Labor จากกลุ่มเออีซีเข้ามาทำงานในบริษัทของ
เรา สิ่งที่นายจ้างและหน่วยงานบุคคลควรรู้ มีดังต่อไปนี้

1) เออีซีมีความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา คือ

ก.การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถ (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)
ที่จะกำหนดให้สมาชิกทยอยเปิดให้บุคลากรระดับสูง เช่นนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาทำงานชั่วคราวได้มากขึ้น

ข.ความตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติด้านวิชาชีพของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Agreements :
MRAs) ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่ม 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์พยาบาล นักบัญชี และนักสำรวจ
และอีก 1 สาขา สำหรับบริการท่องเที่ยว

2) อัตรค่าจ้างบุคลากรในกลุ่มอาเซียนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น มีระบุอัตราขั้นต่ำ (ระดับปริญญา) ตาม
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 ดังนี้

ก.ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สหรัฐอเมริกา 50,000 บาท

ข.ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง 45,000 บาท

cost of cialis.ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 35,000 บาท

ง.ประเทศกัมพูชา ประเทศ เมียนมา ประเทศลาว และประเทศ เวียดนาม 25,000 บาท

3) หลักการจ้างงาน AEC Expat ที่เหมาะกับการเปิดAEC อย่างเป็นทางการ สามารถแบ่งประเภทสัญญาจ้างได้
เป็น 3 แบบ คือ

ก.จ้างงานแบบ Local Hire
• หมายถึงจ้างงานคนต่างชาติที่กำลังทำงานในประเทศไทย หรือกำลังสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย
• จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการแบบพนักงานคนไทย โดยที่คนต่างชาติเหล่านี้มักมีภูมิลำเนาในประเทศที่มีค่าจ้าง
เท่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย Low Economy Country

ข.จ้างงานแบบ Local Expat Hire
• หมายถึงจ้างงานคนต่างชาติที่กำลังทำงานใน ประเทศไทย หรือกำลังสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย
• จ่ายเฉพาะเงินเดือนที่เท่ากับการจ้างพนักงาน คนไทย โดยจ่ายสวัสดิการมากกว่าคนไทย เพราะมีสวัสดิการ
Expat Benefit เพิ่มเติมคือ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าเดินทางไปกลับประเทศตนเองใน AEC
ค.การจ้างงานแบบ Expat Hire
• เป็นการจ้างานคนต่างชาติที่กำลังทำงาน หรือกำลัง จบการศึกษาจากต่างประเทศใน AEC จาก High Economy
Country (Per Capita Income สูงกว่าประเทศไทย) ทำได้ 2 แบบ คือ

1.ใช้อัตราเงินเดือนของประเทศของลูกจ้างและจ่าย สวัสดิการแบบ Expat Benefit คือ มีค่าที่พัก ค่าเดินทางไป
กลับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง

2.ใช้อัตราเงินเดือนกึ่งกลางระหว่างประเทศลูกจ้างกับ ประเทศนายจ้างหรือประเทศไทย และจ่ายสวัสดิการแบบ
Expat Benefit คือ มีค่าที่พัก ค่าเดินทางไปกลับ ส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ปานกลาง ภาวะการขาดชั่วคราว
(Local expat benefit จะถูกกว่า expat benefit ประมาณครึ่งหนึ่ง)

หลังจากนี้ผู้เขียนจะอธิบายรูปแบบและข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนางานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเออีซีต่อไป

 

โดย ดร. ทายาท  ศรีปลั่งLeave a Reply