งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 2 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

Content-info2559-06-20

 

การคัดเลือก (Selection) คือ หาวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เราได้มาจากการสรรหา เพื่อหาคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเข้าทำงาน ส่วนมากมักมีเครื่องมือมากมาย เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ เพื่อให้เรามั่นใจว่าคนที่เราเลือกมานั้นเหมาะสมกับองค์กร หน่วยงาน และงานที่ต้องทำ มากที่สุด  หลังมีผู้สมัครตามคุณสมบัติที่เราต้องการมาสมัครงานกับเรามากพอ ขั้นถัดไป คือ คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับเรามากี่สุด ขั้นตอนคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ยากเช่นกัน ปกติเราใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักคัดเลือกพนักงาน โดยทั่วไปจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกพิจารณาว่าผู้สมัครคนนี้เหมาะสมกับบริษัทเราหรือไม่ ผู้เขียนแนะนำให้ใช้ Job Description สัมภาษณ์งาน โดยผู้สัมภาษณ์เจาะประสบการณ์การทำงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุใน Job Description

 

การสัมภาษณ์รอบที่สอง จะพิจารณาลึกลงไปเรื่องความรู้และทักษะของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับตัวหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ว่าจากความรู้ที่มีและประสบการณ์ที่เคยทำงานมาพอจะเข้ามาสร้างผลงานให้บริษัทเราได้หรือไม่ เพียงใด และผู้สัมภาษณ์รอบนี้จะมีหัวหน้างานโดยตรงเข้าร่วมด้วยกับตัวแทนหน่วยงานบุคคล การใช้ Job Description ก็ยังจำเป็น
มาก นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ควรนำเกณฑ์ประเมินผลงานมาพูดคุยกับผู้สมัครด้วยเลย เพื่อทดสอบว่าผู้สมัครรับภาระงานและเป้าหมายงานได้หรือไม่


นอกจากสัมภาษณ์แล้วการทดสอบก็จำเป็นมากขึ้น เช่น ทดสอบภาษาอังกฤษโดยเขียนบทความ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาชีพเฉพาะอาจทดสอบการลงบัญชี ปิดงบการเงิน คำนวณภาษี ในงานบุคคล ก็ทดสอบการคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดา การออกแบบหลักสูตร


การทดสอบเป็นการคัดออกหรือเข้าที่สำคัญมาก ผู้สมัครงานหลายคนมีความสามารถนำเสนอตัวเองแต่ทำงานไม่เป็น การทดสอบจะทำให้เรามั่นใจว่าองค์กรคัดเลือกคนทำงานเป็นแต่อาจนำเสนอไม่เก่ง

ผู้เขียนจะแบ่งปันประสบการณ์การสรรหาและคัดเลือกในบทความต่อไป

 

 

โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะไนล์

คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ .ศ. 2559Leave a Reply