งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 1 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

Content-info2559-06-16

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหน้าที่พื้นฐานสำคัญขององค์กร และผู้บริหารไม่ควรละเลยความรับผิดชอบโดยปัดหน้าที่เหล่านี้ให้หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเป็นงานที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนและวิธีสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง มีหลักเกณฑ์และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดมาร่วมงาน

 

การสรรหา ( Recruitment ) หมายถึง กระบวนการแสวงหา จูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทำ งานในองค์กร เริ่มตั้งแต่แสวงหาคนเข้าทำงานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลมาสมัครงานในองค์กร กระบวนการที่ควร พิจารณาในการสรรหา คือ

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Planning )
2. ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ ( Specific requests of manager )
3. การระบุตำแหน่งงานที่จะรับบุคลากรใหม่  ( Job opening identified )
4. กำหนดคุณสมบัติบุคลากรตรงกับงาน ( Job requirement ) และ
ลักษณะงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ( Job Description )
5. กำหนดวิธีการสรรหา ( Methods of recruitment ) ผู้สรรหาจะศึกษา แนวทางและแหล่งที่จะสรรหาพนักงาน

 

ผู้เขียนให้ความสำคัญใช้ Job Description ช่วยสรรหาและหัวหน้างาน ต้องมีส่วนไม่น้อยกว่าหน่วยงานบุคคลจึงทำให้การสรรหาประสบความสำเร็จ

 

 

โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะไนล์

คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคมพ.ศ. 2559Leave a Reply