ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในยุคปัจจุบัน

Content-info2559-11-16

 

การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development ) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กร และใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยต้องนำไปใช้งานต่อ ในเรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และ การจ่ายผลตอบแทน (Payment)  เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ คนที่ทำงานในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่ต้องเข้าใจและรู้เรื่อง แต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะเรื่องสมรรถนะขีดความสามารถ(Competency)  คนในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยดูแลและรักษาพนักงานเอาไว้ โดยจะไม่ได้พึ่งแต่ฝ่านทรัพยากรบุคคลให้ช่วยดูแลเพียงฝ่ายเดียว

 

นอกจากนี้  เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) คือความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดหรือสูงกว่าซึ่งต้องมีการประเมินเพื่อนำใช้ต่อกับงานทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ  แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาในความหมายปัจจุบัน ตัวสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) จะต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้ทำงานตอบกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจได้ด้วย ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development) จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำขึ้นจากฝ่ายทรัพยากรบุคลากรเท่านั้น แต่ต้องเริ่มจากการได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development) ด้วย

 

สำหรับองค์ประกอบโดยทั่วไปที่ต้องเริ่มทำคือ  Competency Model ที่ต้องตอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะใช้เป็นกรอบเพื่อทำ Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency ในลำดับต่อไป และนำ สมรรถนะขีดความสามารถที่ได้นี้มาเขียน  Competency Dictionary ,Type of  Proficiency Level และ Behavioral Indicator  ต่อไป ซึ่งในส่วนของ Proficiency Level ในปัจจุบันนี้ก็จะไม่ใช่มีระดับของ  Management และ Specialist เท่านั้น แต่เริ่มมีการทำ ในระดับที่ตอบ Business Value นั่นคือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะขีดความสามารถจะต้องตอบสนองกลยุทธ์องค์กร สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ มีคุณค่าต่อธุรกิจอีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development) จึงไม่ใช่เรื่องของงานด้านทรัพยากรบุคคลฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยเพราะสิ่งนี้ ถือว่าเป็นจุดที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างหนึ่งให้กับองค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและอาจเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อต่อสู้และอยู่รอดในธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

 

โดย  คุณธรรมนูญ  มิตรเทวิน ( ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ )Leave a Reply