การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0

Content-info2559-11-09-768x576

 

ในสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันที่มีการสื่อถึง “ประเทศไทย 4.0” ในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องการให้มีการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนจาก SMEs หรือเถ้าแก่แบบเดิมๆ เป็น Smart SMEs และมี Start Ups  รวมทั้งให้ภาคบริการต้องสร้างบริการมูลค่าสูง และสุดท้ายเรื่องแรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้
สิ่งเหล่านี้ปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และในมุมขององค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน
 

ประเด็นสำคัญที่มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า บุคลากรหรือคนแบบไหนที่เหมาะกับการทำงานหรือบริหารธุรกิจหรือองค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 ถ้าเป็นในยุคนี้ อาจให้เริ่มต้นการค้นหาคำตอบจากการทำความเข้าใจ เรื่อง “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งมีบทความเล่าถึงเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว โดยขอสรุปทักษะหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่
 

1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และการนำนวัตกรรมไปใช้
 
2) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วย การมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ/ตัดสิน และการแก้ปัญหา
 
3) ทักษะด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) ประกอบด้วย การสื่อสารที่ชัดเจน และการร่วมมือกับผู้อื่น
 
4) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ ICT (Information, Communications and Technology)
 
5) ทักษะด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) โดยควรมีทักษะที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม
 
จะเห็นได้ว่าทักษะทั้ง 5 ด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนเป็นทักษะของคนที่สามารถช่วยสร้างประเทศไทย 4.0 ในมิติต่างๆ ได้ แต่ก็คงมีคำถามต่อไปว่า ตัวเรา องค์กรหรือบริษัท จะมีวิธีการวัดประเมิน รวมทั้งมีกลไก หรือเครื่องมือ เพื่อพัฒนาทักษะในแต่ละด้านเหล่านี้กันอย่างไร
 
โจทย์นี้ ผู้ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องสามารถช่วยบุคลากรและผู้บริหารได้ โดยการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถหลักของบุคลากร คือการตอบโจทย์ว่าบุคลากรที่ธุรกิจหรือองค์กรต้องการ ต้องมีสมรรถนะขีดความสามารถอะไร เพื่อตอบโจทย์องค์กรและธุรกิจ เพราะจะทำให้เรากำหนดได้ว่า องค์กรหรือบริษัทต้องเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเรื่องอะไร (Organization Capability) ซึ่งเมื่อกำหนดได้แล้ว ก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าบุคลากรต้องพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถหลักด้านใดบ้าง (CoreCompetency) เพื่อตอบโจทย์ที่เกิดขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากรเพื่อช่วยสร้างประเทศไทย 4.0 ตามทักษะสำคัญ 5 ข้อหลักที่กล่าวมาข้างต้นจะมีขั้นตอน วิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะแต่ละด้านได้อย่างไรบ้าง สำหรับตัวผู้เขียนเอง จะขอมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านคอลัมน์นี้โอกาสต่อไป

 

 

โดย  คุณธรรมนูญ  มิตรเทวิน ( ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ )Leave a Reply