”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอก … โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

Content-info2559-10-31

 

คนหลายคนแสวงหา “พลัง” ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ “พลังนอกตัว” ที่คนกล่าวถึงกันมาก

ได้แก่พลังจักรวาล พลังจากแกนโลก เป็นต้น

 

มี”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอกเลยเช่น

1) พลังแห่งความสุข สุขกาย สุขใจ สุขกับการมีชีวิตอยู่ สุขกับการกระทำและการงาน

2) พลังแห่งความเมตตาและกรุณา ต่อตนเองและคนอื่นๆ

3) พลังของความดีงาม กาย วาจาและใจ ที่แสดงออกถึงคุณงามความดีของเรา

4) พลังแห่งความเพียรพยายาม ทั้งกาย ทั้งใจและทั้งปัญญา

5) พลังแห่งความกตัญญูและซื่อสัตย์

6) พลังแห่งการสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งกับผู้ใหญ่ เด็ก และ เพื่อนๆ

 

“พลังข้างใน” ของเรานี้ เราไม่ต้องหยิบยืมใคร เราเพียงสร้างมันขึ้นมา แล้วพลังเหล่านี้จะปกปักษ์รักษาเราจากสิ่งเลวร้าย

และดึงดูดแต่สิ่งดีเข้าสู่ชีวิตเรา

 

โดย ดร. ทายาท  ศรีปลั่งLeave a Reply