การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

Content-info01S

 

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) คือ
กระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง(Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในอนาคตเพื่อสืบทอดงานของบุคลากรเดิมทั้งที่กำลังจะเกษียณอายุหรือที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคคลากรเหล่านั้นในอนาคต

 

Content-info02s

 

Content-info3s

 

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกว่าตำแหน่งใดควรมีการจัดทำแผนการสืบทอดงานนั้นจำแนกได้ตามลักษณะของตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งใกล้เกษียณหมายถึง
1. ตำแหน่งบริหารขององค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรงหรือถัดลงมา ๒ ลำดับ
2. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะเรียนรู้งานได้ยาก
3. ระยะเวลาการทำงานที่เหลือก่อนเกษียณของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
4. มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและหาคนทดแทนได้ยากทั้งภายในและภายนอก

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับคือ
1. องค์กรจะได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรสำหรับตำแหน่งซึ่งปัจจุบันมีผู้ใกล้เกษียณหรือเกษียณไปแล้ว
2. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
3. เป็นส่วนหนึ่งของ Retention Strategy

 

Cr. ดร. ทายาทศรีปลั่งLeave a Reply