คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล

Content-info2559-09-29

 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล  Thailand HRCI มีขอบข่ายการรับรอง ประกอบด้วย

 

ชั้น 3

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP)จำแนกเป็น 4 สาขา

ประกอบด้วย

1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2) สาขาบริหารค่าตอบแทน

3) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4) สาขาพนักงานสัมพันธ์

ชั้น 4

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับต้น (HR Professional-PHR) จำแนกเป็น 8 สาขา

ประกอบด้วย

1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2) สาขาบริหารค่าตอบแทน

3) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4) สาขาพนักงานสัมพันธ์

5) สาขาวางแผนอัตรากำลัง

6) สาขาบริหารผลงาน

7) สาขาบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

8) สาขาพัฒนาองค์การ

ชั้น 5

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโส หรือผู้บริหารระดับกลาง (Senior HR Professional-SPHR)

ชั้น 6

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารระดับสูง (HR Expert-EHR)

โดยผู้ขอรับการรับรองในชั้น 3 HR Practitioner (HRP) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเลือกสอบในสมรรถนะ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration Management) การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Learning & Development) อย่างน้อย 1 สมรรถนะ

ส่วนในชั้น 4 HR Professional (PHR) ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับต้นสามารถเลือกสอบได้ในสมรรถนะ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration Management) การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Learning & Development) การวางแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)การบริหารผลงาน (Performance Management) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)การพัฒนาองค์การ (Organization Development) อย่างน้อย 1 สมรรถนะ

สำหรับ ชั้น 5 Senior HR Professional (SPHR) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส หรือผู้บริหารระดับกลาง และ ชั้น 6 ผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารระดับสูง HR Expert (EHR) ต้องสอบทุกสมรรถนะ

 

 

Cr. pmat.or.thLeave a Reply