ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้

infon27_07_2559-1-768x768

 

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมา ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

1. การส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากร

หากบริษัทของคุณมีการส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากรในองค์กร มีการจัดหาหนังสือดี ๆ ให้แก่พนักงานได้อ่านเพื่อเสริมความรู้พัฒนาการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาลดหย่อนได้เต็มจำนวนในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

2. การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ

บริหารบุคคล-ลดภาษี หากองค์กรของคุณมีการรับคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 180 วันในปีภาษี หรือรอบระยะเวลาบัญชีจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เต็มจำนวนของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน ตามนโยบายกระตุ้นและผลักดันให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้แก่สังคม

 

ทั้งนี้หากคุณมีความสนใจในนโยบายลดภาษีดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Call Center 1161 ค่ะLeave a Reply