ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

info25590728-600x600

 

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

1. สนับสนุนให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พนักงาน

รวมถึงร้องเรียนในเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจต่าง ๆ
จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงาน เพื่อการทำงานประสานกันอย่างราบรื่น

2. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรเป็นประจำ

เพื่อให้พนักงานรู้จักกันทั่วและให้ความช่วยเหลือกันได้

3. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

เช่น การออกกำลังกาย การส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจสุขภาพพนักงาน
เตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดแรงต่อต้าน และช่วยให้องค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

4. การให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะในปัจจุบัน คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น

5. ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance ของพนักงาน

ให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล องค์กรที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่องค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงเสมอไป เพราะเงินไม่ได้เป็นสิ่งกำหนดความสุข การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข ดังนั้นมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันดีกว่าLeave a Reply