สมัครรับข้อมูลข่าวสาร >>

TheNileindexบริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัด ( The Nile Consulting co., ltd ) เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงองค์กร การให้คำปรึกษาองค์กร ทั้งเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กร นำทีมโดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

เดอะ ไนล์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท 124 แมนเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คือ ด้านการสื่อสาร และการจัดการบุคลากร เพราะฉะนั้น เดอะ ไนล์ จึงสามารถช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจด้าน HR ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริการทางด้านที่ปรึกษาบุคลากร | บริการทางด้านโปรแกรมฝึกอบรม | บริการทางด้านเครื่องมือการประเมินผลบุคลากร | บริการทางด้านจิตวิทยาองค์กร บริการทางด้านการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

OUR SERVICESTo be a trusted HR consulting providing high value added services

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar
Talent Management & Succession Plan
read more
ourservice4
Job Description & Job Evaluation
read more
ourservice1
Compensation and Benefits
read more
Image of two business partners discussing documents lying on the table with the keyboard and a monitor near by
Workforce Planning
read more
seminar
Organization Development & Organisation Design
read more
ourservice1
Performance Management & Design
read more
Competency-index
Competency & Career Path
read more
saleforce
Sale Force & Sale Incentive
read more
assessment-tools
Assessment Tools
read more
coaching-training
Coaching & Training program
read more
info25590728-768x768

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

2559-09-01-768x768

วิธีฝึกพนักงานให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

  คุณกำลังมองหาวิธีฝึกพนักงานให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ใช่ไหม จะทำอย่างไรให้พนักงานทำงานไวขึ้น ละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งความแม่นยำในการทำงาน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นเหนือบริษัทคู่แข่งได้ เพราะหากบริษัทมัวแต่ย่ำอยู่กับที่ก็มีแต่จะพ่ายแพ้ให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นนี้ได้ผลไวกว่าการที่ใครจะพร่ำสอน หรือหาซื้อหนังสือมาอ่าน เพราะหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ไม่มีอยู่ในตำรา หรือในหนังสือเล่มใด ประสบการณ์ของเราจะเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร สิ่งที่เราแสดงออกนั้นล้วนเป็นผลสะท้อนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งสิ้นหากมองว่าอุปสรรคคือโอกาสที่จะทำให้เราปรับปรุงการทำงานของเราให้ดีขึ้น ฉะนั้นจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้เราเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น รู้จักวิเคราะห์ความผิดพลาด และหาวิธีรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ในแบบเดียวกันได้ โดยไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองขึ้นอีก

infon27_07_2559-1-768x768

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมา ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

Content-info2559-11-09-768x576

การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0

  ในสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันที่มีการสื่อถึง “ประเทศไทย 4.0” ในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องการให้มีการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนจาก SMEs หรือเถ้าแก่แบบเดิมๆ เป็น Smart SMEs และมี Start Ups  รวมทั้งให้ภาคบริการต้องสร้างบริการมูลค่าสูง และสุดท้ายเรื่องแรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้ สิ่งเหล่านี้ปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และในมุมขององค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน   ประเด็นสำคัญที่มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า บุคลากรหรือคนแบบไหนที่เหมาะกับการทำงานหรือบริหารธุรกิจหรือองค์กรในยุคประเทศไทย

Content-info2559-11-30

การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0 ตอนที่ 2

  จากบทความครั้งที่แล้วที่เขียนถึงสถานการณ์ “ประเทศไทย 4.0” ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านรวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และ ในมุมขององค์กร ให้เป็นบุคลากรสมัยใหม่ โดยทักษะที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยทักษะหลักที่สำคัญ 5 ด้านที่เสนอคือ 1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) 2.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking

Content-info2559-12-23-768x576

Campbell ในปี 1990 นำเสนอปัจจัย 8 อย่าง ที่ทำให้คนแต่ละคนประสบผลสำเร็จในการทำงานดังนี้

  Campbell ในปี 1990 นำเสนอปัจจัย 8 อย่าง ที่ทำให้คนแต่ละคนประสบผลสำเร็จในการทำงานดังนี้ 1)  ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบโดยตรง ( job specific behaviors) 2) ความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง (job related behaviors) 3) มิตรภาพกับหัวหน้างาน ลูกน้องและเพื่อนๆ (helps the group

Career Development

การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development)

  การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและองค์กร ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างที่มุ่งหวังไว้ ควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการพัฒนา โดยแผนการพัฒนาอาชีพสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้ การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Planning) ในการวางแผนพัฒนาสายอาชีพเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงานในอนาคต ควรประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น 1.1 ความสนใจส่วนตัว ที่เป็นผลดีในการพัฒนาตนเองและอาชีพ 1.2 ความสามารถเฉพาะตัวและการทำงานเป็นทีม

Content-info2559-11-16

ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในยุคปัจจุบัน

  การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development ) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กร และใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยต้องนำไปใช้งานต่อ ในเรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และ การจ่ายผลตอบแทน (Payment)  เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ คนที่ทำงานในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่ต้องเข้าใจและรู้เรื่อง แต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะเรื่องสมรรถนะขีดความสามารถ(Competency)  คนในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยดูแลและรักษาพนักงานเอาไว้ โดยจะไม่ได้พึ่งแต่ฝ่านทรัพยากรบุคคลให้ช่วยดูแลเพียงฝ่ายเดียว

1Videocontent00

competency สำคัญอย่างไรในช่วงนี้ ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  หลายๆ องค์กรในปัจจุบันใช้ competency ชุดเดิมมานาน จากการที่ผมประเมินในบางองค์กรจะพบว่า competency บางชุดล้าหลังไปแล้ว ประการที่สอง competency บางชุดไม่ควรมีอีกแล้ว เพราะว่าในธุรกิจของเราหรือในองค์กรของเราไม่มีการทำ competency ชุดนั้นแล้ว ประการที่สามก็คือบาง competecy เราไม่มีเลย แต่เราต้องมีเพื่อความสามารถในการอยู่รอดได้ ดังนั้นจากการประเมินแบ่งเป็นสามประเภทนี้นะครับ เพราะฉะนั้นองค์กรจะทราบว่าเรามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ เราได้พัฒนาบุคลากรมาถูกทางหรือไม่ ดังนั้นข้อแนะนำของผมก็คือ ผมจะปรับให้เลยนะครับว่า competency ชุดใดที่ล้าหลัง

CredibleActivistHr

บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรสมัยใหม่ 6 ประการ

  ปรมาจารย์ด้าน HR คือ Professor Dave Ulrich แห่ง University of Michigan ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมัยใหม่ว่า มี 6 ประการที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ 1) เป็นผู้ปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (Credible Activist) 2) เป็นผู้สร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กร

Content-info2560-12-12

4 ขั้นพัฒนาตนเอง ใช้ประโยชน์ดิจิทัล

  ทุกวันนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคนเรา ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาท เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้าง สิ่งที่เรียกว่า “ดิจิทัลเทคโนโลยี” ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วไม่มากก็น้อย ยกตัวอย่างง่ายๆ และเห็นชัดเจนมากที่สุดคือการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงโทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันของคนเรา อุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีให้ได้เต็มที่ หันกลับมาดูที่ตัวเรา ในฐานะคนทำงาน ไม่แน่ใจว่ามีการคิดถึงการพัฒนาตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง วันนี้นักพัฒนาบุคลากรอย่างผมจึงขอมานำเสนอ วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้ได้อย่างเต็มที่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ   ขั้นตอนที่ 1 : ปรับมุมมอง กรอบความคิด

2559-09-14

การเข้าสู่อาชีพ HR

  หากถามเด็ก ๆ หรือนักเรียน ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เราคงได้คำตอบว่า อยากเป็นหมอ วิศวกร ศิลปิน นักดนตรี สถาปนิก ครู นักเขียน นักกฎหมาย นักบัญชี นักการตลาด ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ คงจะยากมาก ๆ กว่าจะพบเด็กสักคนตอบว่า โตขึ้นผมหรือหนู อยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ

Content-info2559-09-29

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล

  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล  Thailand HRCI มีขอบข่ายการรับรอง ประกอบด้วย   ชั้น 3 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP)จำแนกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) สาขาบริหารค่าตอบแทน 3)

Content-info2560-15-06

ความสามารถ 6 ระดับเพื่อการพัฒนาคน

  จากการได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ที่มีการนำเสนอว่า “ศักยภาพและประสิทธิภาพของคนในชาติ” จะมีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ ประเด็นที่น่าสนใจคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ ตัวเรา ทีมงาน  หรือพนักงานในองค์กรของเรามีศักยภาพและประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรืออยู่ในระดับใด ตามหลักการของคนที่อยู่ในสายงานพัฒนาบุคลากรจะมีตัวช่วยในการวัดศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Competency”  หรือสมรรถนะความสามารถ ซึ่งจะมีการวัดระดับ ตามหลักทฤษฎี Bloom’s Taxonomy ที่เกิดจากงานวิจัยของ Dr. Benjamin Bloom ในปี 1956

Content-info2559-09-16-768x576

มองมุมดี…กับการบริหารงานบุคคล

  ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรมักจะต้องประสบพบเจอกับพนักงานที่มีทั้งประเภทสนใจงานขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานประเภทเรื่อยๆ มาเรียงๆ ทำบ้าง เกเรบ้างหลบหลีกเลี่ยงงาน มาสาย ลากิจเป็นประจำ ขาดความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติที่ผู้บริหารจะต้องรู้จักส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี และพัฒนาพนักงานที่ยังไม่ก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรเท่าที่ควรจะเป็น ให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรไป สำหรับวิธีการพัฒนานั้น ก็มีหลายรูปแบบ ทั้งการอบรม เสริมความรู้ การกำหนด กฎเกณฑ์บังคมให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด อาทิ ผลงาน/ชั่วโมง/วัน การกำหนดบทลงโทษ เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Thenile_thamon1

HR 4.0 ในยุค INTERNET OF THINGS

  หลังจากที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เหล่านักทรัพยากรมนุษย์ควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่นำมาสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ  อย่างเช่นการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ การก้าวเข้าสู่ยุคของ Internet of Things แน่นอนว่าข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตเพราะการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวเอื้อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจมากมาย ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ได้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ มากมาย

360

การประเมินผล 360 องศาดีอย่าไร ?

“ถ้าให้ลูกน้องประเมินผลงานผมด้วย ก็เละตุ้มเป๊ะ นะสิครับ..” นี่คือ ความหวั่นใจของผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน เมื่อผู้บริหารจะให้ลูกน้องประเมินผลงานของตนเองด้วย..และก็ออกอาการต่อต้านนิด ๆ ในแนวคิดดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง ก็มีการประเมินผลแบบ 360 องศากันอยู่แล้ว เช่น.. การประเมินผลงานถึงฤดูกาลประเมินผลงานประจำปี ผู้บริหารก็มีการกระซิบถามเพื่อนร่วมงานของเรา ลูกน้องของเรา เพื่อหาข้อมูลประเมินผลงานของเราอยู่แล้ว หรือ ในระหว่างการทดลองงาน ผู้บริหารก็ให้คนอื่นที่ร่วมทำงานกับพนักงานใหม่ แอบร่วมประเมินผล พนักงานใหม่ด้วยอยู่แล้ว หรือ

Content-info2559-10-26

การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งปวง โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

    การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งปวง กว่าที่เราจะก้าวมาถึงวันนี้ได้ คนแต่ละคนก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมาย ทั้งดีทั้งร้ายคละเคล้ากันไป เราจะเริ่มตระหนักถึงจุดอ่อน จุดแข็งและจุดตายของตนเอง เมื่อผ่านโลกมาระยะหนึ่งแล้ว ในขณะที่เด็กและหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน อาจยังไม่รู้จักตัวตนมากนัก อย่างไรก็ตาม คนวัยทำงาน หลายคนมุ่งมั่นทำงานจนไม่ได้ทบทวนตนเองในเรื่องเหล่านี้ คนเหล่านั้น ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ตนเองถนัดหรือไม่ถนัดอะไรบ้าง ในขณะที่เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ทัศนคติก็ก่อร่างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตนี่แหละ คนแต่ละคนจึงมีมุมมอง ความเชื่อ ความชอบและความไม่ชอบที่ต่างกัน อารมณ์ก็เป็นผลจากทัศนะคติ การพัฒนาตนเองสามารถทำได้จากการปรับ ทัศนะคติลบๆออกไป

DSC_0258

ดร. ทายาท ศรีปลั่ง เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดโผ 36 ชื่อรับรางวัลเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์

  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดงานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”  เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณูปการต่อประเทศไทย  พบ 36 สถาบันและผู้มีชื่อเสียงในไทยประชันรับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวถึงการมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ว่า  เนื่องด้วยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 จนกระทั่งในปีนี้ทางสถาบันฯได้ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์  ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์  

info25590628

นวัตกรรมด้านการสรรหาและคัดเลือก (Innovative Recruitment & Selection)

    ผมมักตั้งคำถามกับผู้บริหารและเพื่อนๆ นัก HR อยู่บ่อยๆว่า ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็น HR สายพันธุ์ใหม่ที่ชอบคิดให้แตกทำให้ต่างสร้างนวัตกรรมมาใช้ในงาน HR มากนัก? ที่เห็นบ่อยๆก็มักจะนำเข้าเครื่องมือของต่างประเทศมาใช้ในองค์กรหรือไม่ก็จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาช่วย แต่แทนที่ผมจะได้รับคำตอบก็มักจะได้รับคำถามย้อนกลับมาเสมอ เช่น อาจารย์เชื่อหรือว่า ” innovative HR สร้างได้ ? ” ผมก็ตอบกลับไปทุกครั้งอย่างมั่นใจว่า innovative HR สร้างได้แน่นอน

Veido_jd001

ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

    ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานหายๆ อย่าง แล้วเราดูซิว่า job descriptionที่เรามีอยู่ ทำครบทุกอย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว ดัง   นั้นที่ปรึกษาจะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่เราไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร เราก็ต้องสามารถที่จะกำหนด job และเขียน description ของ job นั้นได้ล่วงหน้า อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การที่เราไปถามคนทำงานว่าคุณทำยังไง จะพบว่าเค้าจะพูดในงานที่เค้าทำซ้ำๆ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่องค์กรไม่ต้องการ ดังนั้นการพัฒนา description ด้วยวิธีนี้

Content-info_job_description-768x576

2 ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  ในมุมมองของที่ปรึกษางานบุคคล ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานประมาณ 10 อย่าง แล้วเราดูซิว่า job description ที่เรามีอยู่ ทำครบทั้ง 10 อย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางด้านบุคคลากร จะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่ไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร

1

คุณค่าของการทำงาน ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

    สวัสดีครับ ผม ดร. ทายาท  ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัด วันนี้ผมจะมาคุยต่อเรื่องเกิดมาทำไม ?  หรือ life purpose แต่วันนี้ขอเจาะลึกเรื่องเราทำงานไปเพื่ออะไร  ? มันมีสูตรเหมือนกันนะครับว่า เราทำไปเพื่ออะไร  ?  ถ้าผมถามนะ คนก็มักจะตอบว่า ทำงานเพื่อความสำเร็จ สมมุตินะครับว่าเราตั้งกันเล่นๆ

life-purpose

Life Purpose โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

วิดีโอเรื่อง Life Purpose โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง     สวัสดีครับ ผม ดร. ทายาท  ศรีปลั่ง ครับ วันนี้ผมจะมาคุยเรื่อง life purpose นะครับ หรือภาษาไทยที่เขาบอกว่าเราเกิดมาทำไม ผมหยิบประเด็นนี้มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้     เพราะว่าผมทำงานทางด้านบริหารและพัฒนาบุคคลากรประมาณ 30 ปีแล้ว และผมทำวิจัยในเรื่องของจิตวิทยาของคน

manpower00

การวางแผนอัตรากำลังสำคัญอย่างไร ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  ในช่วงนี้หลายๆ องค์กร ผมพบว่าอาจจะมี จำนวนพนักงานมากเกินความจำเป็น แต่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเรามีคนเกินแล้ว การที่เรามีคนเกินความจำเป็น เราจะพบว่าค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรมากเกินไป ซึ่งกระทบต่อเรื่องกำไรที่น้อยเกินไป ในภาวะที่เศรษฐกิจเราอ่อนตัวขนาดนี้ เราจำเป็นจะต้องมีจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถ ในการทำธุรกิจ เมื่อเราไปคำนวณอัตรากำลังและจำนวนคนที่เหมาะสม เราจะพบว่าในองค์กร อาจจะ มีคนเกินไปถึงหนึ่งในสี่เป็นต้นนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถระบุประมาณระดับอะไร ตำแหน่งอะไรได้ด้วย เราก็มีวิธีการที่จะแนะนำแล้วก็แก้ไข บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีที่รุนแรงเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆ กลุ่มงาน อัตราการลาออกจะมีอยู่แล้ว อัตราการลาออกตามธรรมชาตินะครับ เราไม่ต้องรับใหม่นะครับ มันก็จะถึงภาวะจุดสมดุลพอดี ในบางตำแหน่งอาจจะต้องมีมาตรการอย่างอื่น

Content-info2559-05-08s

ความเสี่ยงของการควบรวมกิจการหรือ Merger Acquisition (M&A) ตอนที่ 1

ความเสี่ยงของการควบรวมกิจการเกิดจากบริษัทผู้ทำการซื้อหรือควบรวมยังขาดประสบการณ์ในการซื้อและการควบรวมกิจการอย่างได้ผล ทำให้ ระยะเวลาการคืนทุนไม่มีความแน่นอน มีโอกาสล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทั้ง2 บริษัทต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจกรรม M&A อย่างมาก วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันทำให้ช่วงการ Implementation ประสบผลสำเร็จได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ M&A ข้ามชาติและภูมิศาสตร์ สาเหตุที่ทำให้การควบรวมกิจการไม่ได้ผลเต็มที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่น กระบวนการทำ Due Diligence ที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ หรือขาดการจัดการที่ดี และบ้างก็เชื่อว่าเกิดจากการที่บริษัละเลยที่จะใส่ใจความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ของบริษัท ขณะที่หลายๆ บริษัทได้นำเอากลยุทธ์ การปฏิบัติการ และ

Content-info2560-06-19

องค์ประกอบเพื่อสร้าง Mindset คนไทยยุค 4.0

  วันนี้ผมขอมาเล่าต่อจากบทความคราวที่แล้ว (ความสามารถ 6 ระดับเพื่อการพัฒนาคน) ถึงวิธีการสร้างให้เกิด Growth  Mindset และทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมผ่านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคนไทยยุค 4.0 โดยได้ยกตัวอย่างว่า องค์ประกอบสำคัญแรกคือหัวหน้า ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่จะต้อง เป็นคนสร้างสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นมา รวมทั้งต้องแสดงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง Growth Mindset ผ่านคำพูดหรือการกระทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคลากรหรือคนในองค์กร สำหรับองค์ประกอบอื่นๆที่ต้องสนับสนุน  ผมขอเสนออีก 3 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ สภาพแวดล้อมของบรรยากาศทางกายภาพภายในบริษัทหรือองค์กร ,รูปแบบการทำงาน และสุดท้ายคือระบบการบริหารจัดการและพัฒนา

Content_9-3-2560

10 เหตุผลที่คน “อยู่” หรือ “ไป” จากองค์กร โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  ล้วงลึกผลสำรวจความ คิดเห็นของพนักงาน 6,700 คน จาก 32 บริษัทชั้นนำซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศ       โดยผลวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในยี่สิบหัวข้อของการสำรวจ “work Thailand” ซึ่งทำการศึกษาพร้อมกันทั่วเอเชียรวม 13 ประเทศ เป็นการสำรวจความเห็นพนักงานที่ทำงานในองค์กรต่างๆ ทั่วเอเชีย ในประเด็นของการรักษาคน มีเหตุผลอะไรบ้าง? ที่คนตัดสินใจ “อยู่” หรือ “ลาออก” จากงาน 10

w1-11-2017 anager-as-coach

Public Training 2017 เรื่อง: PERFORMANCE COACHING

PERFORMANCE COACHING วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00-17.00 น. ห้อง M1-M2  ชั้น 18  อัมรินทร์ทาวเวอร์  ( ใกล้ BTS ชิดลม ) โทร 095-490-5678, 02-652-0002      LineID: thenile.consulting ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก >>>ApplicationForm_TheNile2017.docx

s-poster-training-22-09-2560

Public Training 2017 เรื่อง: เกณฑ์การประเมินผลงาน การขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส

เกณฑ์การประเมินผลงาน การขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-17.00 น. ห้อง M1-M2  ชั้น 18  อัมรินทร์ทาวเวอร์  ( ใกล้ BTS ชิดลม ) โทร 095-490-5678, 02-652-0002      LineID:

Content_21-6-2560

ชุดคำถามเพื่อช่วยค้นหาเป้าหมายและคุณค่าของตนเอง

  ตามหลักจิตวิทยาของการพัฒนาตนเองนั้น การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง แสดงพฤติกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งสำคัญอย่างนึงคือคนคนนั้นจะต้องมีแรงกระตุ้น แรงผลักดัน หรือ แรงบันดาลใจ แล้วแต่ใครจะเรียก ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สามารถเป็นได้ก็คือ  “การมีเป้าหมายชีวิตและรู้จักคุณค่าของตนเอง” เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  ซึ่งถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและรู้จักคุณค่าในตนเองสูง ก็จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ สามารถยอมรับเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจ ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความหวังและมีความกล้าหาญ จะทำให้เป็นคนที่ประสบผลสำเร็จ มีความสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนาได้ และมักจะประเมินตนเองในด้านดี แต่ถ้าใครที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่รู้จักคุณค่าของตนเอง ก็จะมีแนวโน้มทีจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับหรือทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

13494861_1422444781114327_8027230634335351975_n

งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 3

  การสรรหา (Recruitment) บุคลากรมีความยากลำบากมากในปัจจุบัน เพราะผู้หางานส่วนหนึ่งเป็นผู้สมัครงานที่ตั้งใจหางาน (Active Candidates) มองหางานและเฝ้าติดตามงานใหม่ๆ ที่ลงประกาศงาน ยิ่งเป็นงานที่ตนเองสนใจตลอดเวลาเป็นกลุ่มของผู้หางานที่ตั้งใจสมัครงานทันที ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้สมัครงานที่ไม่ได้ตั้งใจหางาน แต่ก็พร้อมเปลี่ยนงานและให้โอกาสตนเองเมื่อเจองานที่น่าสนใจ (Passive Candidates) เนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นยังไม่มีปัญหากับที่ทำงานปัจจุบัน แต่ก็พร้อมจะปรับตัวเองไปตามสภาวะตลาดแรงงาน ดังนั้น ตลาดแรงงานกลุ่มใหญ่นี้ จึงกลายเป็นแหล่งที่หลายๆ บริษัทยังไม่มีการเข้าถึงกลยุทธ์การจ้างงานที่ถูกต้อง คือ คำนึงถึงตลาดการสรรหาและการที่นายจ้างผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงผู้หางานทั้งสองกลุ่มนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพในประเทศไทย สำหรับตลาดกลุ่มที่สองนี้

info2560-19-5

เทคนิคการฝึกซ้อมตัวเองให้เก่งขึ้น โดย ด.ร. ทายาท ศรีปลั่ง

  การฝึกซ้อมในสิ่งที่เราเตรียมการแล้วเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จในวันจริงได้ เช่นการเล่นละคร การจัดกิจกรรมเป็นต้น เราเรียก “การฝึกซ้อม บทบาท เสมือนจริงในวันจริง”  นั้นว่า Rehearsal คือฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัว ในการออกท่าทาง จังหวะ การพูดจา ล่วงหน้า Mental Rehearsal หมายถึงการสร้างมโนภาพจนเห็นรายละเอียดของท่วงท่าตนเอง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือท่วงท่าและการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันจริง ปัจจุบันนี้นักกีฬาใช้เทคนิคการฝึกซ้อมร่างกาย การฝึกซ้อมจังหวะ ท่วงท่าประกอบกับ Mental

INFO25590908

Relationship กับการทำงาน HR

  เพิ่งอ่านบทความของกูรูด้าน HR ท่านหนึ่งคือ “Dave Ulrich” ซึ่งเขียนหนังสือดัง ๆ ด้าน HR หลายเล่ม ส่วนเรื่องที่ดิฉันอ่าน และอยากนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ให้ผลยิ่งใหญ่ทีเดียวถ้าทำได้ดีคือ “การสร้างความสัมพันธ์ หรือ Relationship ในการทำงานตามโมเดล HR” ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามภาพด้านล่าง โดยโมเดลการทำงาน HR จะประกอบด้วย 1)

info25591206

สำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559

  คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559 โดยเก็บข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 535 แห่ง จำแนกเป็น 12 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้ คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ, คลัสเตอร์ปิโตรเคมี,

Content_26-7-2560

วิธีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจากจิตใจภายในสู่พฤติกรรมภายนอก

  บทความนี้เป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการค้นหา “เป้าหมายชีวิตและรู้จักคุณค่าของตนเอง”ผ่านชุดคำถาม 5 ข้อเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตนเองในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง ประเด็นสำคัญต่อมาคือเราจะมี “วิธีการ” อย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจากจิตใจภายในสู่พฤติกรรมภายนอกให้เกิดขึ้นได้จริง เรื่องนี้ผมขอใช้หลักจำวิธีการง่ายๆ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ “เข้าใจความหมาย” ,”กล้าลองทำได้” และ “ใช้ให้ต่อเนื่อง”  โดยขอขยายความในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าใจความหมาย ในที่นี้คือเข้าใจความหมายของคำว่า “เป้าหมาย”  ซึ่งหมายถึงผลที่เฉพาะเจาะจง วัดได้ โดยมากจะมีเวลามากำหนดไว้ด้วย สำหรับเป้าหมายจะชี้ให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะเป้าหมายที่ตั้งช่วยให้รู้ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่

Content-info2559-10-31

”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอก … โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  คนหลายคนแสวงหา “พลัง” ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ “พลังนอกตัว” ที่คนกล่าวถึงกันมาก ได้แก่พลังจักรวาล พลังจากแกนโลก เป็นต้น   มี”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอกเลยเช่น 1) พลังแห่งความสุข สุขกาย สุขใจ สุขกับการมีชีวิตอยู่ สุขกับการกระทำและการงาน 2) พลังแห่งความเมตตาและกรุณา ต่อตนเองและคนอื่นๆ 3) พลังของความดีงาม กาย วาจาและใจ

Content-info2559-11-25

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยกับปัญหาด้านจัดการและพัฒนาบุคลากร

  จากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในฐานะหน่วยธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยออกนโยบาย รวมทั้ง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการเดิมที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันผ่านโครงการ SMEs Turn Around หรือ SMEs Spring Up ผ่าน กรมส่งเสริมอุตสาหรรมเป็นต้น   มีข้อสังเกตที่ได้พบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

Content-info01S

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) คือ กระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง(Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในอนาคตเพื่อสืบทอดงานของบุคลากรเดิมทั้งที่กำลังจะเกษียณอายุหรือที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคคลากรเหล่านั้นในอนาคต       เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกว่าตำแหน่งใดควรมีการจัดทำแผนการสืบทอดงานนั้นจำแนกได้ตามลักษณะของตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งใกล้เกษียณหมายถึง 1. ตำแหน่งบริหารขององค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรงหรือถัดลงมา ๒ ลำดับ 2. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะเรียนรู้งานได้ยาก 3. ระยะเวลาการทำงานที่เหลือก่อนเกษียณของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 4.

10-4-2560

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning)

  มีประเด็ดที่น่าสนใจเมื่อนำไปปฏิบัติจริงดังต่อไปนี้ พนักงานและผู้บริหารส่วนหนึ่งจะมีความเข้าใจมากขึ้นในวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการทำ Succession Planning ให้ประสบความสำเร็จ   องค์กรจำนวนมากขึ้นมีระบบการสืบทอดงาน (Succession Planning) ที่อิงผลการประเมินผลงานและ Competency จึงมองว่าระบบการสืบทอดงานเป็นการต่อยอดระบบการพัฒนาบุคลากรจากระบบงานพื้นฐานที่ตน มีอยู่แล้ว   ปัญหาใหญ่ๆ ในการนำระบบการสืบทอดงาน (Succession Planning) มาใช้ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบ งาน แต่พบว่าปัญหาใหญ่กลับไปอยู่ที่โค้งสุดท้ายตอนเลื่อนคนขึ้นประจำตำแหน่ง องค์กรก็มักมี

2560-6-13

พัฒนาจริยธรรม ในองค์กร ตอนที่ 1 โดย อ.ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจำแนกตามความเร็วและ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ   1. เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเปลี่ยนช้าๆ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เสริมทักษะ ฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดีกว่าเดิม ข้อดี คือ ทำง่าย พนักงานยอมรับมากกว่า ข้อเสีย คือ ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนเร็วกว่า เราจะล้าหลังไป ยิ่งยุคนี้แข่งขันรุนแรงแล้วประเทศเราค่อนข้างพัฒนาช้า ผมจึงไม่แนะนำบริษัทคนไทยใช้วิธีนี้เพียงแนวทางเดียว  

Content-info2559-06-07

พัฒนาจริยธรรมในองค์กร ตอนที่ 2 โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  เกิดอะไรขึ้นกับจริยธรรมและคุณธรรม? ปัจจุบันปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัญหาระดับชาติ และปัญหานี้ก็ได้ลุกลามเข้ามาในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนจึงต้องการเจาะลึกถึงปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทยผู้เขียนพบว่าเราควรทำความเข้าใจปัญหาของจริยธรรมและคุณธรรมในระดับประเทศเสียก่อน งานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก ในหัวข้อ “ปัญหาการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ พ.ศ. 2551” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1) สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวขาดประสิทธิภาพ ขาดตัวแบบที่ดี ไม่ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในคนตัวอย่าง 2) ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกได้ ขาดผู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนไม่เน้นหนักด้านคุณธรรม

Content-info2559-11-18

เจาะลึกการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เตรียมรับมือ AEC ตอนที่ 1

  พอเริ่มเศรษฐกิจใหม่ เดือน ม.ค. 2559 ผู้เขียนและท่านผู้อ่านก็จะได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในแวดวงการบริหารงานบุคคลก็มีความตื่นตัวมากไม่น้อยกว่าในแวดวงอื่นๆ เลย ความจริงแล้วหลักการของเออีซีในด้านแรงงานนั้น เป็นหลักการที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพราะต้องการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่ม Skilled Labor คือกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ ได้อย่างอิสระมากขึ้น ขณะที่กลุ่ม Unskilled Labor หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้น ไม่ใช่ประเด็นที่เออีซีให้ความสนใจ ดังนั้น

Tayat_Book001

หนังสือ อดีตชาติบำบัด พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

  หนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากงานวิจัยที่ผมทำในขณะเรียน ปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผมใช้หลักจิตวิทยาบำบัด ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผมไปเรียนเพิ่มเติม งานวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงสูงมาก  แรงบันดาลใจที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ปรากฏการณ์ กฎแห่งกรรม ที่แต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการ พวกเขาเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลดีหรือร้ายในปัจจุบันของเขา ดังนั้น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ครับอีกประการหนึ่ง ทำกรรมเห็นผลในชาตินี้เลยก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ หนังสือเปิดตัวเป็นทางการ 22 ตค ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ช่วงบ่าย ซื้อหน้างานก็ได้ จองก่อนก็ได้ หลัง 22 ตค

Content-info2559-09-22-768x576

“การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

  2 วันที่ผ่านมา ผมได้มาจัดสัมมนาในหัวข้อ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance องค์ที่กำหนดความหมายของ performance คือผลงานก็จะมีดัชนีชี้วัดผลงานหรือ kpi ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการขององค์กร ดังนั้น kpi ของผู้บริหารองค์กรและผู้จัดการหน่วยงาน ก็ต้องมี kpi จำนวนหนึ่งที่เป็น kpi ขององค์กร นอกจากนี้ เมื่อโยงกับการจ่ายผลตอบแทน เราจำเป็นต้องคัด

Content-info2559-06-16

งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 1 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหน้าที่พื้นฐานสำคัญขององค์กร และผู้บริหารไม่ควรละเลยความรับผิดชอบโดยปัดหน้าที่เหล่านี้ให้หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเป็นงานที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนและวิธีสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง มีหลักเกณฑ์และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดมาร่วมงาน   การสรรหา ( Recruitment ) หมายถึง กระบวนการแสวงหา จูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทำ งานในองค์กร เริ่มตั้งแต่แสวงหาคนเข้าทำงานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลมาสมัครงานในองค์กร กระบวนการที่ควร พิจารณาในการสรรหา คือ 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human

Content-info2559-06-20

งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 2 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  การคัดเลือก (Selection) คือ หาวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เราได้มาจากการสรรหา เพื่อหาคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเข้าทำงาน ส่วนมากมักมีเครื่องมือมากมาย เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ เพื่อให้เรามั่นใจว่าคนที่เราเลือกมานั้นเหมาะสมกับองค์กร หน่วยงาน และงานที่ต้องทำ มากที่สุด  หลังมีผู้สมัครตามคุณสมบัติที่เราต้องการมาสมัครงานกับเรามากพอ ขั้นถัดไป คือ คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด ขั้นตอนคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ยากเช่นกัน ปกติเราใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักคัดเลือกพนักงาน โดยทั่วไปจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกพิจารณาว่าผู้สมัครคนนี้เหมาะสมกับบริษัทเราหรือไม่ ผู้เขียนแนะนำให้ใช้

Sinfo10-01

เมื่อบริษัท ใกล้สิ้นคนดี (ตอนที่ 1) กลยุทธ์สุดฮิต ปลดล็อกถดถอยโดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

   กลยุทธ์สุดฮิต ปลดล็อกถดถอย ผมขอเริ่มจากภาพในมุมกว้างก่อน กลยุทธ์หลักๆ ที่องค์การจะนำมาใช้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประการต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพและประการสุดท้ายคือการสร้างรายได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ใช้รักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จากการสำรวจที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่า 20% ของผู้บริหารเลือกที่จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมา 17.9% คือการนำระบบ Supply Chain Management มาปรับใช้ภายในองค์การ และอีก 12% ใช้การปรับโครงสร้างองค์การเป็นทางเลือก ตามลำดับ   คุณภาพคน ปัญหาหนักอก

Sinfo10-02

เมื่อบริษัท ใกล้สิ้นคนดี (ตอนที่ 2) คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน?   ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่หรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบ พบว่าถ้าเขาหางานได้ยาก เขาจะทำอย่างไร เพราะว่าเขามีเงื่อนไขต่อการทำงานและชีวิตที่สูงมาก คำตอบก็คือถ้าหางานไม่ได้ก็จะเรียนต่อปริญญาโทต่อไป โดยหวังว่าการเรียนปริญญาโทจะทำให้ตนเองเพิ่มโอกาสในการหางานได้ และเมื่อถามต่อไปว่าจะเปลี่ยนทัศนคติอีกหรือไม่? เขาบอกว่ายังไม่แน่ เพราะยังยึดติดกับสะดวกสบายของชีวิตนิสิตนักศึกษาอยู่มาก ดังนั้น เยาวชนของเรามีความคิดที่จะเริ่มทำงานจริงๆ เมื่ออายุประมาณ 25 ปี อย่างในประเทศสิงคโปร์หรือเกาหลีจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 18-20 ปี เราก็จะช้ากว่าประมาณ 5-7 ปี และคนที่ทำงานจริงๆ ก็คือคนที่ปานกลาง

Content-info2560-05-11

พื้นฐานของนิสัยการทำงาน….ยากที่ใครจะเปลี่ยนได้

  ในปัจจุบันคนแต่ละคนมีโอกาสแสดงตัวตนเองมากกว่าแต่ก่อน ทำให้คนหลายคนที่มีนิสัยไม่พึงปรารถนาของสังคมก็กล้าแสดงนิสัยนั้นๆออกมาทำให้เป็นปัญหาในการทำงานไม่มากก็น้อย ดังนั้นการเลือกคบคนที่ มีจิตใจดี มีความจึงเป็นสิ่งสำคัยเพราะนิสัยและความคิดบางอย่างก็ปรับแก้ไม่ได้หรือแก้ได้ยากยิ่ง ถ้าเราหันกลับมามองดูนิสัยการทำงาน จะพบว่านิสัยการทำงานที่สำคัญที่ทำให้คนหนึ่งประสบกับความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งคือ คนที่เป็นมีความมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จ (Conscientiousness) – จะต้อง มีความระมัดระวัง มีความขยัน ทำงานหนักโดยไม่เกี่ยง Hardworking และมีระเบียบ โดยคนเหล่านี้จะมีลักษณะนี้ที่อยู่ติดกับตัว เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กถูกสอนมาแบบนี้ เช่น คุณพ่อคุณแม่สอนให้เราระมัดระวัง ให้เราเอาใจใส่คนอื่น กลุ่มคนที่มี Conscientiousness จะได้มาตั้งแต่เกิดหรือที่มีการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่

20141203_problems_within_the_family_1

การปฏิบัติตัวเมื่อเรานั้นถูกตำหนิ โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

    วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อเรานั้นถูกตำหนิ  โดนว่า เกี่ยวกับว่าเราไม่ใช่คนดี เราเป็นคนเลวประมาณนี้นะครับ   ก่อนจะตอบผมขอให้มองในประเด็นที่ใหญ่นิดนึง    โลกของเราเนี่ยประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตจำนวนนับล้านๆนะครับ แค่คนเนี่ยก็ร่วม 3,000 ล้านคนแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมกันผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับหมื่นล้านชีวิตเลยนะครับ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ย มีการเกิดแล้วก็มีการตาย สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องการอยู่อย่างดีนะครับ ดังนั้นถ้าบอกว่าโลกนี้ มีพลังงานแห่งชีวิตไหม ?   ผมว่ามี  ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากลับมา เราเป็นผู้ที่มีคุณค่าชีวิตที่ดี เป็นคุณค่าชีวิตที่บริสุทธิ์

Content-info2559-11-21-768x576

Team performance Evaluation โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  Team performance Evaluation คือการประเมินผลงานของทั้งทีม ที่มีต่อองค์กรและทุกคนในทีมก็ได้ผลงานเท่าเทียมกัน เหมาะกับทีมที่แบ่งบทบาทของสมาชิกในทีมแตกต่างกันชัดเจน ถ้าทุกคนในทีมทำงานคล้ายกันแต่วัดผลรายคนยาก ควรใช้ team performance ควบคู่กับ พฤติกรรมรายบุคคลที่ช่วยในการขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมาย หลายองค์กรกลัวความแตกแยกในทีมจึงตั้งค่าของทุกคนไว้เท่ากัน โดยหยิบเฉพาะคนที่ทำงานดีที่สุดในทีม เพื่อให้ผลตอบแทนสูงกว่าคนอื่น ส่วนที่เหลือก็ได้ผลการประเมินเท่ากัน บางองค์กรอาจหยิบตัวถ่วง มาประเมินให้ต่ำกว่าคนอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้สามาชิกคนนั้นปรับตัวเหมาะกับงานหลังบ้านมากขึ้น Carolyn Gray. ” If an

Content-info2560-06-06

วิธีเปิดตัวตน ทำให้คนถอดหน้ากาก

บทความนี้ขออิงกระแสจากรายการดังที่ให้นักแสดง นักร้อง หรือคนดังในแวดวงสังคมไทยมาใส่หน้ากากร้องเพลงประกวดกันหน่อยนะครับ เพราะตอนนี้กำลังมี ซีซั่น 2 อยู่  สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในมุมมองของนักพัฒนาบุคคลากรอย่างผมคือ พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่เมื่อใส่หน้ากาก กับ ถอดหน้ากาก จะแสดงออกต่างกันออกไปจนกรรมการในรายการบางทีถึงกับอ้าปากค้างว่า เป็นเขาหรือเธอได้อย่างไร ทำไมเวลาเจอกันไม่เห็นแสดงออกเหมือนตอนใส่หน้ากากเลย   จริงๆ เรื่องเหล่านี้ มันมีการอธิบายอยู่แล้วภายใต้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ของ David McClelland ได้เปรียบเทียบบุคลิกลักษณะ (Characteristic) ของคนเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง

PROJECT REFERENCE